1., 2. in 3. člen

Prvi trije členi so v vodilu v svojem poglavju in predstavljajo našo osebno izkaznico. Ti členi opredelijo naravo in namen OFS ter označijo njegovo mesto v Cerkvi.

Člen 1: Med duhovnimi družinami, ki jih je Sveti Duh vzbudil v Cerkvi, združuje Frančiškova družina vse tiste člane božjega ljudstva, laike, redovnike in duhovnike, ki čutijo, da so poklicani hoditi za Kristusom po stopinjah svetega Frančiška Asiškega. Na različne načine in v raznih oblikah, toda v živi medsebojni povezavi, žele uresničiti v življenju in pri poslanstvu Cerkve karizmo skupnega serafskega očeta.
Člen 2: V okviru te družine ima Frančiškov svetni red svoje posebno mesto. Oblikuje se kot organska zveza vseh katoliških bratstev, ki so razširjena po vsem svetu in odprta vsem skupinam vernikov. V njih se bratje in sestre, ki jih spodbuja Duh, da bi v svojem svetnem stanu dosegli polnost ljubezni, z zaobljubo obvežejo, da bodo živeli evangelij po zgledu svetega Frančiška in s pomočjo tega Vodila, ki ga je potrdila Cerkev.
Člen 3: Sedanje Vodilo, po Memoriale Propositi – Spomenici o načinu življenja (1221) in po Vodilih, ki sta ju odobrila papeža Nikolaj IV. in Leon XIII., prilagaja Frančiškov svetni red zahtevam in pričakovanju Cerkve in spremenjenim razmeram časa. Vodilo razlaga Sveti sedež, bolj natančne določbe pa bodo v Generalnih konstitucijah in posebnih statutih.

OFS je del velike družine sv. Frančiška Asiškega, ki je nastala po božji volji ter po navdihu Svetega Duha. Tako rekoč je tretji red nastal v srcu serafskega očeta. Frančišek ne bi nikoli pomislil, ko je prodajal očetovo blago, ko je jezdil po spoletski dolini, ko se je zabaval s svojimi prijatelji, da bo vodil veliko duhovno družino po poti svetosti.

In kakšna je ta njegova karizma? To je radikalno evangeljsko življenje, ki zahteva popolno ljubezen do Boga in do njegovih stvari, živih in neživih ter ljubezen do Cerkve. Prvi red, redovniki, živijo v samostanih, drugi red, sestre, živijo svojo karizmo na kontemplativen način, tretji red, laiki, pa živijo v svetu in karizmo izražajo na svoj način. Vsi trije redovi pa so medsebojno duhovno tesno povezani. OFS je organiziran po bratstvih, v pomoč pa so jim duhovni asistenti prvega reda. Lepota teh bratstev je, da združujejo ljudi vseh slojev, ki želijo po navdihnjenju Svetega Duha živeti popolno ljubezen v družini, na delovnem mestu in v cerkveni sredini. Odločitev za tak način življenja vsak kandidat potrdi s slovesno obljubo ter tako postane član reda.

Tretji člen jasno pove, da je Vodilo nastalo po Memoriale Propositi, katerega osemsto letnico smo obhajali ravno lani, ter po že zgoraj omenjenih vodilih. Od kje potreba po spremembah in dopolnitvah? Drugačne so bile zahteve Cerkve v Frančiškovem času, drugačne v naslednjih stoletjih, drugačne so danes. Bratje in sestre moramo biti pozorni na znamenja časov, poznati moramo strah in težave Cerkve in skupaj z drugima dvema redovoma ter ostalimi duhovnimi družinami ali cerkvenimi skupinami sodelovati pri tem, kar želi Cerkve. Predvsem pa delati za izgradnjo božjega kraljestva v svetu ter za posvetitev duš.

Vodilo je, kot že beseda pove, naš vodnik. Preberimo si razlage še kdaj, da se spomnimo na naše poslanstvo. Predvsem pa ne pozabimo na srce našega reda; evangelij.